بنظر شما زمان مراسمات هیئت چقدر باشه خوبه ؟
(25.46%) 68
یک ساعت
(28.08%) 75
یک ساعت و نیم
(22.47%) 60
دو ساعت
(23.97%) 64
دو ساعت و نیم

تعداد شرکت کنندگان : 267