بنظر شما زمان مراسمات هیئت چقدر باشه خوبه ؟
(25.56%) 68
یک ساعت
(28.19%) 75
یک ساعت و نیم
(22.18%) 59
دو ساعت
(24.06%) 64
دو ساعت و نیم

تعداد شرکت کنندگان : 266