بنظر شما زمان مراسمات هیئت چقدر باشه خوبه ؟
(25.37%) 67
یک ساعت
(28.40%) 75
یک ساعت و نیم
(22.34%) 59
دو ساعت
(23.86%) 63
دو ساعت و نیم

تعداد شرکت کنندگان : 264